Najčešća pitanja i odgovori

Što je ukapljeni naftni plin?

Ukapljeni naftni plin (UPN. propan-butan) je plinsko gorivo koje se najvećim dijelom sastoji od smjese propana i butana, odnosno njegovih izomera. Uz propan i butan, kao osnovne sastojke, u sastavu UPN-a još sudjeluju i drugi viši ugljikovodici: propen, buten, etan, eten te razne primjese u različitim omjerima.

Osnovna sirovina za proizvodnju plina

Osnovne sirovine za proizvodnju UPN-a su prirodni plin i sirova nafta. Pri tome oko 60% otpada na proizvodnju u postrojenjima za preradu prirodnog plina, a ostatak na rafinerije nafte. U ukupnoj količini proizvoda koji se dobivaju u tim procesima, UPN čini 4% volumnog udjela pri preradi prirodnog plina, odnosno 4,5% masenog udjela pri rafinerijskoj preradi nafte.

Osnovne fizikalne faze i stanja

Ukapljeni plin se pojavljuje u dva stanja (kapljevitom i plinovitom) i tri faze (kapljevitoj, parnoj i plinovitoj). Pri tome se pojam stanja odnosi na njegovu pojavnost (agregatno stanje tvari), a pojam faze na njegovo ponašanje u (zatvorenom) spremniku pri ravnotežnim uvijetima. Za prelazak iz jedne u drugu fazu, odnosno stanje potrebna je izmjena topline.

Osnovne izvedbe i oprema plinskih boca

Plinska boca je prijenosna posuda pod tlakom izrađena u skladu s propisima o tlačnoj opremi i namijenjena izravnoj opskrbi potrošača ukapljenog naftnog plina. Plinske boce se u pravilu izrađuju od čeličnog lima i u zavarenoj izvedbi, mada postoje boce i od aluminija i kompozitnih materijala.

Plinske boce se najčešće koriste za opskrbu kućanstava, ali i za zagrijavanje otvrenih prostora (npr. u ugostiteljstvu i turizmu), u raznim procesima u obrtu, industriji i graditeljstvu, za pogon viličara i sličnih vozila itd.

Slika

S obzirom na veličinu (nazivnu masu punjenja) plinske boce mogu biti:

  • boce za prijenosna kuhala i svjetiljke, s nazivnom masom punjenja manjom od 2 kg
  • tzv. kamping-boce, s nazivnom masom punjena 2, 3, 5 kg
  • male boce, s nazivnom masom punjena 7,5 i 10 kg
  • velike boce, s nazivnom masom punjena do 35 kg.

Uz to postoji i podjela boca prema fazi koja se može koristiti:

  • s uronjenom cijevi: za korištenje kapljevite faze
  • bez uronjene cijevi: za korištenje plinovite faze.

Na svakoj plinskoj boci moraju se nalaziti osnovni podaci kao što su broj,  volumen i masa boce, masa plina pri punjenju i datum proizvodnje te potvrdbene i atestne oznake. ti se podaci nalaze na natpisnoj pločici ili su ispisani izravno na plaštu.

img6 img7 img8

Postavljanje malih plinskih boca u zatvorenim prostorima

U stanbenim prostorijama (kućanstvima) mogu se držati najviše tri boce nazivne mase punjena do 10 kg, a uz njih, i još jedna boca nazivne mase punjena do 5 kg. Sve boce pri tome ne smiju biti u istoj prostoriji, već jedna treba biti u uporabi, odnosno spojena na korisničku plinsku instalaciju (trošilo), a druge služe kao pričuva. U prostoriji u kojoj se drže pričuvne boce treba osigurati zadovoljavajuću ventilaciju.

img2

U poslovnim prostorijama (uredima i sl.) čiji je volumen manji od 30 m³ može se držati najviše jedna boca nazivne mase punjena 10 kg, a u prostorijama čiji je volumen veći od 30 m³ može se držati još jedna boca nazivne mase punjena 10 kg.

Plinske boce se u stambenim i sličnim prostorima najčešće postavljaju u kuhinje i kupaonice, odnosno tamo gdje su u pravilu smještena plinska trošila (npr. plinski štednjaci, kotlovi, zagrijači vode). U takvim prostorijama istodobno treba voditi računa o osiguravanju dovoljne količine zraka za izgaranje, a posebice ako se radi o trošilima vrste A (plinski štednjaci) ili B (npr. plinski kotao ili zagrijač vode s tzv. atmosferskim plamenikom) koja zrak za izgaranje uzimaju neposredno iz prostorije u kojoj su smještena. Isto tako, u takvim prostorijama ne smije postojati mogućnost za zagrijavanje plinske boce na temperaturu višu od 40 ºC.

Boca se u prostoriji može postaviti u za to posebno namijenjen element pokućstva (ormarić) ili u kućište u sklopu plinskog trošila.

Kada se boca postavlja u ormarić, na njemu treba izvesti dva ventilacijska otvora, primjerice na gornjem i dornjem dijelu vratašca, pri čemu najmanja površina svakog otvora treba iznositi najmanje 1/100 površine poda prostorije. Ako se pak boca postavlja u neposrednu blizinu plinskog trošila ili posebno kućište u njegovom sklopu, između nje i trošila postavlja se lim za zaštitu od toplinskog zračenja izrađen od nezapaljivog materijala kao što je, npr. čelični lim. Uz to, pri postavljanju boce valja voditi računa o najmanjim potrebnim (sigurnosnim) udaljenostima od plinskog trošila, odnosno izvora topline.

img3 img4

Postavljanje velikih plinskih boca u zatvorenim prostorima

Velike plinske boce (nazivne mase punjena do 35 kg) mogu se postavljati pojedinačno ili povezane u sustav u zatvorenim prostorima koji su za to posebno namijenjeni. Više takvih boca povezanih u sustav koji služi za opskrbu UPN-om obiteljskih kuća, manjih stambenih, poslovnih ili javnih zgrada, ugostiteljskih ili turističkih objekata, manjih proizvodnih pogona i sl. uobičajeno se naziva plinskom stanicom.

img5

Zatvoreni prostori koji su posebno namijenjeni za postavljanje plinskih boca mogu biti izvedeni kao:

  • samostojeća građevina koja je za to posebno namijenjena
  • prislonjena građevina koja je za to posebno namijenjena
  • prostorija koja je za to posebno namijenjena, a nalazi se u zgradi druge namjene.